تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

نیاز به استومی در سرطان های کولون و رکتوم

نیاز به استومی در سرطان های کولون و رکتوم
درمان ها, سرطان کولون و سرطان رکتوم