جراحی کیست پیلونیدال

جراحی کیست پیلونیدال (کیست مویی) به روش کم تهاجمی Epsit

کیست پیلونیدال که از آن بعنوان کیست مویی هم اسم برده می شود یکی از بیماری های شایع در سنین جوانی است که موجب بروز درد ، ترشح چرکی و خونی در چین باسن و در انتهای ستون فقرا می شود.

درمان های مختلفی برای این بیماری وجود دارد که تقریبا در تمام آنها احتمال عود بیماری حدد 3 تا 20 درصد وجود دارد. یکی از روش های جدید و کم تهاجمی جراحی Epsit (Endoscopic pilonidal sinus treatment) است که با استفاده از یک دستگاه آندوسکوبیک بسیار باریک (3mm) وارد فضای کیست شده و پس از تخلیه موهای داخل کیست و شستشوی آن فضای کیست را با کوتر سوزانده و خارج می شویم و بدنبال آن کیست به مرور بسته می شود و درمان انجام می گردد.

ادامه مطلب