تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

بی اختیاری مدفوعی

بی اختیاری در دفع عبارت است از ناتوانایی یک شخص در دفع جامدات ، مایعات و یا گاز در مکان و شرایط نامناسب، بنابراین اگر کسی نتواند اختیار دفع را در زمان مناسب و مکان مناسب داشته باشه، دچار بی اختیاری مدفوعی است.

بی اختیاری صفر یا یک نیست، بی اختیاری دفعی یک طیفی است وسیع که نسب به شرایط آن در مکتب های مختلف درجه بندی شده است. بطوریکه بعضی ها بی اختیاری را از صفر تا بیست و بعضی ها از ۰ – ۱۰ تقسیم بندی می کنند. بنابراین بی اختیاری مدفوعی یک طیف است و این گونه نیست که شخص یا بی اختیار باشد یا بی اختیار نباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله بی اختیاری مدفوعی از علت تا درمان را مطالعه فرمایید.

 

 

بی اختیاری مدفوعی