تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
راه های تشخیص سرطان های کولون و رکتوم
سرطان کولون و سرطان رکتوم