تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
درمان های جدید فیستول
دسته بندی نشده, فیستول پری آنال