تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
نیاز به استومی در سرطان های کولون و رکتوم
Colon cancer and rectal cancer