پروکتوسکوپی

پروکتوسکوپی یا دیدن رکتوم یکی از ابزارهای تشخیص در بیماری های کولورکتال است. در پروکتوسکوپی با ابزار پروکتوسکوپ که مجهز به نور سرد و دوربین با کیفیت بالا است با استفاده از دمیدن هوا به داخل رکتوم (راست روده) دید کامل از رکتوم ایجاد می شود و می توان تا فاصله 25 سانتی متری از رکتوم و کولون را با دقت مورد بررسی قرار داد و در صورت نیاز بیوپسی (نمونه برداری) انجام داد.

ادامه مطلب