تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

برچسب: پولیپوز فامیلیال

راه های تشخیص سرطان های کولون و رکتوم