خارش مقعد کودکان به خاطر انگل کرمک

خارش مقعد کودکان به خاطر انگل کرمک

آلودگی با انگل ها یکی از مشکلات شایع کودکان است. هر چند که برخی از بیماری ‌ها بیشتر در کودکان شایع است، اما واگیردار بودن این نوع از بیماری‌ ها سبب می ‌شود که همه ی اعضای خانواده به شکلی درگیر بیماری شوند، از جمله این بیماری‌ ها می ‌توان به بیماری‌ های انگلی اشاره کرد. بی توجه ای به بهداشت فردی و ارتباط ریاد کودکان با یکدیگری می تواند از علت خارش مقعد کودکان به خاطر انگل کرمک باشد.

ادامه مطلب