تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

برچسب: سونوگرافی داخل راست روده

سونوگرافی آندو آنال و آندو رکتال