درمان های جدید فیستول

درمان های جدید فیستول

از روزی که بیماری فیستول پری آنال شناخته شده جراحان تلاش کرده اند که این بیماری را بدون آسیب رساندن به اسفنگتر های مقعدی که کنترل مدفوع را بر عهده دارند درمان کنند. ولی ماهیت بیماری و گسترش آن در فضاهای آناتومیک اطراف مقعد که شناسایی آنها هم کار آسانی نمیباشد باعث عود مکرر بیماری گردیده و در بیشتر موارد جراحان را به سمت درمان فیستول با استفاده از روش های قطع اسفنگتر سوق داده است. با در نظر گرفتن ارزش ماهیچه اسفنگتر مقعدی در کنترل دفع به نظر میرسد در صورت امکان قبل از تصمیم به فیستولکتومی باید از تمام روشهایی که اسفنگتر در آنها حفظ می شود بهره برد.

ادامه مطلب